Org nr 14063843

OHLI OÜ

Toompuiestee 21

10131 Tallinn

ESTLAND

 

Användarvillkor

 

OHLI OÜ-s (org nr 14063843, adress: Toompuiestee 21, Tallinn 10131) allmänna beställningsvillkor.

De allmänna beställningsvillkoren gäller med utgångspunkt från det juridiska regelverket vid beställning av varor via beställningssajten (nedan kallad Nätbutik) på OHLI-s internetsida https://ohli.life (nedan kallad Hemsidan). Utöver de allmänna beställningsvillkoren regleras transaktionerna mellan Beställaren och OHLI OÜ enligt gällande estnisk lagstiftning, prislistan för produkter i nätbutiken och god sed. 

Man kan studera de allmänna beställningsvillkoren och gällande prislista för produkter i nätbutiken på OHLI-s hemsida.

  1. Tillvägagångssätt för beställning av produkter

1.1 För beställning av produkter behöver Beställaren inte inregistrera sig som användare av nätbutiken. 

1.2 Beställaren väljer önskad(e) Produkt(er), mängd och sätt på vilket Produkten skall betalas och levereras. Innan slutlig bekräftelse kan Beställaren se över beställningen och göra ändringar i denna. Efter översynen bekräftar Beställaren beställningen. Beställningen kan göras på estniska, svenska eller engelska. 

1.2.1 Beställnings processen

För beställning av varorna måste önskade produkter läggas i kundvagnen. För att genomföra beställningen fyll i de nödvändiga datafälten och välj en lämplig metod för leveransen. Avgiftsbeloppen, som kan betalas via en banklänk eller en annan betalningslösning, visas sedan på skärmen. Avtalet träder i kraft efter mottagandet av beloppet på Webbutikens konto. Om de beställda varorna inte kan levereras p.g.a. varans slut eller av någon annan anledning, kommer köparen att meddelas så snart som möjligt och betalningen (inkl. leveranskostnader) återbetalas omedelbart, men senast inom 14-dagar efter meddelandet.

OHLI OÜ är huvudhanteraren av personuppgifter. OHLI OÜ vidarebefordrar de personuppgifter som krävs för att genomföra betalningar till den auktoriserade databehandlaren Maksekeskus AS.

 

1.3 Priserna på Produkter i nätbutiken anges i euro och i SEK.

1.4 Till kostnaden för de beställda produkterna tillkommer kostnad för leverans av Produkterna i enlighet med det av Beställaren valda leveranssättet. 

1.5 För den av Beställaren bekräftade beställningen kan betalning göras via länk till internetbanken och med kreditkort. Vid betalning för Produkterna utgörs betalningsmottagaren av Maksekeskus AS, som har fullmakt att ta emot betalningar i OHLI-s namn. 

1.6 Avtal mellan Beställaren och OHLI OÜ räknas som ingånget efter att Beställaren har bekräftat Beställningen genom att klicka på ”Betala” och OHLI OÜ har vidarebefordrat bekräftelse på Beställningen till Beställaren. 

1.7 Beställningen träder i kraft genom att Produkten skickas iväg från OHLI OÜ till Beställaren. 

  1. Leverans av Produkterna

2.1 OHLI OÜ levererar till Beställaren de beställda Produkterna i enlighet med det sätt som Beställaren valde då beställningen gjordes: paketautomat eller till postkontor. 

2.2 Leveranssättet väljs av Beställaren vid beställningens upprättande. Priser för leverans finns angivna i prislista som Beställaren ser då beställningen görs.

2.3 Tid för leverans av Produkterna:

2.3.1 Produkten lämnas till transporttjänsten inom 3-5 arbetsdagar. Leveranstider angivna i nätbutiken gäller bara vid leverans inom Estlands gränser. För leverans utomlands se punkt 2.6.

2.4 Produkternas leveranssätt

2.4.1 Omniva/Smartpost tar Produkten (-rna) till den av Beställaren valda paketautomaten inom Estlands gränser enligt följande:

Då beställningen anländer till paketautomaten skickas meddelande till Beställarens mobil och epostadress med uppgifter om paketautomatens adress, öppettider och personlig dörrkod. Genom att slå in koden på paketautomatens tryckkänsliga datorskärm och vid behov erläggande av kortbetalning, öppnas paketautomatens dörr och Beställaren erhåller paketet. Försändelser förvaras kostnadsfritt i Omnivas paketautomat under 7 kalenderdagar från det att meddelandet har skickats till Beställarens mobil och epostadress.

2.4.1 Till Eesti Posts postkontor anländer försändelsen inom Estlands gränser inom 3-5 arbetsdagar. I postkontor förvaras försändelsen under 15 kalenderdagar. Därefter återsänder Eesti Post paketet till avsändaren. Kostnad för förvaring tas endast ut om Beställaren har bett om att paketet skall förvaras i postkontoret mer än 15 kalenderdagar. Om Beställaren inte har hämtat paketet i postkontoret inom 15 kalenderdagar och inte bett om att det skall förvaras under längre tid, annulleras beställningen. 

2.5 Beställning och Leverans utanför Estlands gräns. 

2.5.1 OHLI OÜ erbjuder möjlighet att beställa Produkter för leverans utanför Estland. Priser för beställning till utlandet visas i nätbutiken då beställningen görs. De beställda Produkterna levereras av OHLI OÜ till Beställaren till den vid beställningen angivna adressen via postkontor. Produkten lämnas till transporttjänsten inom 3 arbetsdagar.

2.6 Fran OHLI OÜ online butiken kan du beställa varor till följande länder: EU-medlemsländer. Leverans utanför Estland sker vanligtvis inom 14 kalenderdagar. I undantagsfall finns rätten att leverera varorna inom upp till 45 kalenderdagar.     

  1. Konsumentens rätt att återkalla beställning av Produkter.

3.1 Beställaren, tillika Konsument (nedan kallad Konsument), har rätt att annullera beställningen av Produkter, utan att ange orsak, från tidpunkten då beställningen gjordes till 14 kalenderdagar efter erhållande av Produkterna.     

3.2 För att annullera beställning måste Konsumenten lägga fram en anhållan om avbeställning till OHLI OÜ skriftligen eller via epost. 

3.3 I anhållan om avbeställning skall Konsumenten ange bankkontonummer och kontoinnehavarens namn dit pengarna skall återbetalas. 

3.4 Om Konsumenten annullerar beställningen är Konsumenten skyldig att återlämna de oanvända och oskadade Produkterna utan dröjsmål, dock senast inom 14 kalenderdagar efter framläggande av anhållan om avbeställning. Kostnader för återlämnande av Produkter skall, vid annullering, erläggas av Konsumenten. 

3.6 OHLI OÜ återbetalar till Konsumenten kostnaden för Produkterna som svarar mot den summa som Beställaren har erlagt. OHLI OÜ återbetalar pengarna inom 14 kalenderdagar efter att ha erhållit meddelande om annullering, dock inte tidigare än 3 arbetsdagar efter erhållande av de av Beställaren återlämnade Produkterna. OHLI OÜ återbetalar till Konsumenten fraktkostnaderna i full utsträckning om orsaken till annullering är brister hos Produkten. 

  1. Beställarens rättigheter

4.1 Beställaren har rätt att beställa Produkter i nätbutiken enligt de av OHLI OÜ angivna priserna och uppsatta villkoren.

4.2 Produkten som skickas till Beställaren skall vara korrekt och svara mot de av OHLI OÜ uppsatta villkoren. 

4.3 Beställaren har rätt att rikta anspråk gällande beställningen av Produkten och själva Produkten till OHLI OÜ på adress Toompuiestee 21, 10137 Tallinn, Estland eller epostadress contact@ohli.life inom 14 kalenderdagar efter erhållande av Produkten. 

4.4 Om avtalsvillkoren för Produkten inte uppfylls har Beställaren rätt till rättsskyddsstöd enligt lag.

  1. Beställarens skyldigheter

5.1 Vid upprättande av beställning är Beställaren skyldig att uppge följande nödvändiga uppgifter: för- och efternamn, leveransadress, kontakttelefon och, om möjligt, epostadress.

5.2 Om Beställaren och Produktens mottagare inte är desamma skall Beställaren uppge de under punkt 6.1 angivna uppgifterna även beträffande mottagaren.

5.3 Om de av Beställaren angivna uppgifterna är felaktiga och/eller ofullständiga kan OHLI OÜ inte garantera att beställningen av Produkten kan uppfyllas enligt bestämmelserna. Om möjligt tar OHLI OÜ kontakt med Beställaren för att rätta till felaktiga eller ofullständiga uppgifter. 

5.4 Vid upprättande av beställning godkänner Beställaren villkoren stipulerade i de allmänna beställningsvillkoren och påtar sig skyldighet att uppfylla dem. 

  1. OHLI OÜ-s rättigheter

6.1 OHLI OÜ har rätt att göra ändringar i de allmänna beställningsvillkoren utan föregående meddelande och därefter publicera dem på internet. 

6.2 OHLI OÜ har rätt att närsomhelst, utan föregående meddelande, göra ändringar i nätbutikens prislista och publicera ny prislista på internet. 

6.3 OHLI OÜ har rätt att avstå från accepterande av beställning eller från uppfyllande av densamma.

6.4 Om Beställaren inte uppfyller sina skyldigheter till följd av de allmänna beställningsvillkoren garanterar inte OHLI OÜ att beställningen träder i kraft och/eller att Produkten levereras i enlighet med bestämmelserna. 

6.5 Om Beställaren inte uppfyller betalningsbestämmelserna på korrekt sätt har OHLI OÜ rätt att publicera Beställarens uppgifter i registret för betalningsanmärkningar. 

  1. OHLI OÜ-s skyldigheter

7.1 OHLI OÜ är skyldig att leverera Produkt(er) till Beställaren korrekt och fullständigt. 

7.2 OHLI OÜ är skyldig att motta och dokumentera samtliga Beställarens anmärkningar. 

7.3 OHLI OÜ är skyldig att rätta till Beställarens anmärkningar inom 7 arbetsdagar om orsaken till dessa inte ligger hos Beställaren. Om anmärkningen har orsakats av Beställaren skall Beställaren rätta till detta utan dröjsmål.

7.4 OHLI OÜ är skyldig att byta ut defekta exemplar bland Produkterna. OHLI OÜ ansvarar för fel och brister i produktionen endast om dessa förekom då Produkten överlämnades till Beställaren.

7.5 Alla meningsskiljaktigheter mellan parterna skall lösas genom förhandlingar. Om ingen överenskommelse kan träffas och Beställaren önskar fortsätta framförandet av klagomål har Beställaren rätt att vända sig till kommissionen för konsumentklagomål vid Konsumentverket, adress Rahukohtu 2, Tallinn 10130. Vid frågor var vänlig kontakta contact@ohli.life